Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома


РЈСЃР° Мак РљРѕРјРї?утерс Р°РєС‚уелно
Специ?ална понуда за малопродажба на текстил
Комплетно автоматизирано решение, малопродажба во четири чекори, од задолжува?е во магацин до продажба на кра?ниот купувач. Лесно и едноставно решение, минимални прилагодува?а и брза имплементаци?а.
Решение за медицински центри и клиники
Комплетен финасиско матери?ален подсистем за здравствена де?ност. Пресметки , фактурира?е кон ФЗО, плата по учинок, матери?ално и финансиско книговодство, основни средства.
Решение за печатници
Следе?е на процесот на работа од набавка на матери?алите за печате?е до испораката на етикетите.
Информаци?а во секое време за фазите на реализаци?ата на налозите. Дава?е приоритети на налозите за работа.
Матери?ална и финансиска евиденци?а.
За Уса Мак Комп?утерс
Уса Мак Комп?утерс нуди вистинска комбинаци?а на технологи?а и човечки ресурси да им помогнат на нашите клиенти да се справат со предизвиците на современиот бизнис. Знае??и ги потребите на своите сегашни и идни корисници, компани?ата нуди комплетно решение по пат на планира?е, анализа, диза?н и имплементаци?а на интегрални информациски системи.
Наша стратешка цел е да преку партнерство со водечките ИТ компании во светот понудиме комплетни решени?а за да на?добро ги опслижиме сите сегменти од Вашето деловно работе?е.
 
  Зошто РґР° РЅРµ изберете нас
+ решени?а на современа платформа, извонредно сигурни и со достапна цена
+ идеални за претпри?ати?а кои сакаат сигурна и ефтина инфраструктура
+ солидна основа за лесна надградба и за ниска цена
+ решени?а кои растат заедно со Вашиот бизнис
ИНФО ЛИНИ?Рђ   3117 195
2013  Copyright   РЈСЃР° Мак РљРѕРјРї?утерс