Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Продукти > ФИМАКС

ФИМАКС
ФИМАКС
интегриран систем за деловно работење на мали и средни претпријатија

ФИМАКС е интегрален информациски систем настанат како производ на современа технологија и искуство на стручњаци од Уса Мак Компјутерс на полето на имплементацијата на информациски системи и организација на работењето.

ФИМАКС информацискиот систем е изграден на Microsoft платформа. Сигурен и стабилен систем, лесно се прилагодува на различните области на делување.

Користејќи ги најновите Микрософт производи: Windows 2008 Server и Windows 2012 SQL Server релациона база на податоци како и развојна алатка Visual Studio 2012 изградивме моќен, сигурен и брзо пренослив информациски систем кој може да ги задоволи големите, средните и организациски сложените компании кои работат на повеќе локации, со повеќе деловни и профитни центри, различни дејности.

ФИМАКС е модуларен деловен систем кој го прати секое деловно случување, по статус и фаза на извршување кој кога еднаш е внесен завршува во целата потребна евиденција. Следење на плановите и работењето, билансите по профитни центри, менаџерските анализи и симулации, управување со недвижности и човечки ресурси ФИМАКСФ омозможува квалитетно донесување на деловни одлуки и битно придонесува за подобрување на успехот во работењето.

ФИМАКС се состои од неколку модули

магацински / материјално работење Производство, големопродажба, малопродажба, суровини, готови производи, калкулации, цена на чинење, фактурирање, аналитички извештаи за продажба, автоматски книжења, извештаи за менаџмент

финансово книговодство
со финансова анализа
финансиски налози, главна книга, следење на аналитика, субаналитика, денарски и девизно книговодство, место на трошок, извештаи од аналитика и синтетика, бруто биланси, изводи отворени ставки, компензации, цесии

пресметка на плата Kадрова евиденција, пресметка на аванс, плата, автоматско водење кредити, рекапитулар за плата, исплатни листи, лични картони, извештаи од плата, електронски МПИН

основни средства Eвиденција на основни средства, пресметка на амортизација и револаризација, статуси на основни средства, пописи, работа со баркод

ситен инвентар Eвиденција, задолжување/раздолживање, распределба, картици , лагер