Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Решенија

Решенија
решенија кои растат заедно со вашиот бизнис

Деловните решенија и управувањето со нив се во средиштето на водењето на секоја компанија, во секоја гранка од индустријата. Тие носат успех во деловното работење и претставуваат основа за добра стратегија за водење на успешен бизнис.

Нашите решенија ви обезбедуваат детален увид во работата на вашата компанија.

Донесете исправна одлука и започнете го вашиот деловен успех со нашите решенија.

Со нив ќе видите значителни предности во основните подрачја на деловното работење вклучувајќи:
 • Финансискиот менаџмент - зголемете ги вашите обртни средства, подобрете ја добивката и унапредете го корпоративното упрвување
 • Управување со односите со купувачите - најдете нови купувачи, задржете ги и развијте со нив долгорочни и профитабилни односи
 • Управување со набавките - најдете најсоодветни добавувачи, произведете, продадете брзо

Нашите решенија имаат широка применливост во различни индустриски гранки.

производство услужни дејности трговија
 • увид во побарувачката
 • увид во производните капацитети
 • увид во набавката на суровини
 • управување со потрошувачката
 • производна калкулација
 • детална анализа на трошоците
 • автоматизација кон другите фази
 • увид во купувачи
 • профитабилни услуги
 • управување со финансии
 • детална анализа на извршените услуги
 • увид во побарувачката
 • увид во набавката
 • управување со потрошувачката
 • продажна калкулација
 • детална анализа на продажбата
 • планираање на набавките
 • увид во профитабилноста покатегории и производи
 • автоматизација кон другите фази
здравство осигурување јавни и царински складишта
 • примарна здравствена заштита
 • секундарна здравствена заштита
 • лабораторија
 • рентген
 • материјална евиденција
 • финансиско книговодство
 • плата по учинок
 • интеграција со информацискиот систем на ФЗОМ и Министерство за здравство
 • автоматизација на процесите
 • полисирање
 • штети
 • управување со клиентите
 • премиско книговодство
 • финансии
 • тарифен систем по "ваша мерка"
 • автоматизација на модулите
 • шпедиција
 • управување со ЈЦС
 • ценовник на услуги
 • координатно ускладиштување
 • автоматско фактурирање
 • финансии
 • автоматизација на модулите