Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Решенија > Трговија

ФИМАКС
ФИМАКС
решение за трговија
ФИМАКС решението за трговија е наменето за мали и средни фирми чија главна деловна активност е малопродажба или големопродажба на различни видови производи од прехрана, текстил до техничка роба. Тоа е сеопфатно и флексибилно решение за управување со деловното работење и интегрирана поддршка специфична за трговската дејност. Направено за брза имплементација и флексибилност заради прилагодување на вашите потреби, при што обезбеден е брз поврат на инвестицијата.
Повеќе од 20 годишно искуство е вградено во решението кое иако е стандардно, сепак е прилагодливо на различни типови продажба. Сега вредноста на тоа искуство може да се мери со вредноста на вашиот успех. Кога ќе го изберете нашето решение за трговија ќе се уверите колку брзо ќе ви се врати она што сте го вложиле и кое ги задоволува вашите потреби.
 
зошто ? корпоративни придобивки
 • подобрено управување со финасиските токови
 • одржување на добра оперативна кондиција
 • зголемена агилност на фирмата
 • интегрирани и поедноставени процеси
 • лесна прифатливост од корисниците
 • зголемена продуктивност
 • партнерство со клиентите
 • управување со производите
 • управување со клинетите
 • управување со документите
 • помош при менаџирање на набавките
 • избор на различни модели на продажба
 • поддршка после продажбата
 • управување со залихите
 • финансиски менаџмент и контрола
 • детална анализа на сите трансакции
што добивате ? кои се предностите ?
 • следење на набавка
 • влезна и излезна калкулација
 • ценовници
 • следење на продажба
 • извештаи и анализа на промет
 • автоматизација кон финансии
 • финансово книговодство
 • управување со човечки ресурси
 • управување со основни средства
 • автоматизирање на процесите
 • поедноставени постапки
 • флексибилност на реакција на пазарните промени
 • скратено време на обработка на податоците
 • минимизирање на грешките
 • интегрирано управување со податоците
 • подобрено искуство со купувачите
 • поддршка за повеќе јазици
деловни процеси
Управување со набавки
 • евиденција на добавувачи, артикли, водење нарачки, набавка од домашен пазар и од увоз, влезна калкулација и ПЛТ, слободно или координатно складирање во магацин, управување со залихата ( количински, попис, сериски броеви, серии, баркодови, минимален лагер, резеревирани количини), интеграција со RF терминали и рачни читачи, логистика за испорака
Управување со продажба
 • евиденција на купувачи, водење понуди/нарачки, анализа на купувачи, продажба на домашен пазар, извоз, ЕТ, ПОС, управување со залихата ( количински, попис, LIFO/FIFO/PONDER логика на излез, сериски броеви, серии, баркодови, минимален лагер, резеревирани количини), интеграција со RF терминали и рачни читачи, логистика за испорака, транспорт
Маркетинг
 • целни групи купувачи/добавувачи, анализа на пазар, калкулација на продажна цена, формирање ценовници, акциска продажба, пристап до аналитички извештаи, планирање на кампањи
Аналитика и извештаи
 • стандардни извештаи (лагер листа, магацинска картица, разлика на цени, спецификација на документи, извештаи за дневен пазар, извештаи од промет, продажба по коминтент), специфични извештаи , ad-hoc извештаи, визуализација на извештаи
Автоматизација
 • import на документи од добавувачи, автоматско генерирање на прием, автоматско прифаќање на ценовници, печатење на декларации за производи, автоматско генерирање пописни листи, автоматско книжење кон финансово книговодство
Финансии и книговодство
 • финансово книговодство (налози, аналитика, главна книга, профитни центри/место на трошок, ИОС, компензации, цесии, извештаи од аналитика и главна книга, рекапитулари и бруто биланси)
Управување со човечки ресурси
 • кадрова евиденција, администрација на вработени, организациско управување, водење на кредити, пресметка на плата, исплатни листи, рекапитулари за плата (за цела фирма и по организациони единици), автоматско генерирање на податоци за МПИН, годишни извештаи (ПДДГИ)
Управување со основни средства
 • евиденција на основни средства, задолжување на вработени, администрација на статуси, организациска на основни средства по микро и макро локации, пресметка на амортизација и револаризација, пописни листи, извештаи

Кликнете на сликата за прегледување

Технологија на работа Прием Влезна калкулација
Калкулација на продажна цена Преносница Артикли
Сметка Пренос во Финансово книговодство Финансов налог