Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Услуги > Едукација

ЕДУКАЦИЈА
обука и тренинг во уса мак компјутерс
Квалитетна едукација на крајниот корисник е клуч за успешна имплементација на ИИС. Затоа посветуваме посебно внимание на овој процес. Практичното искуство во анализа, дизајн и развој на комплексни ИС како и тренерското искуство на нашиот тим се гаранција за квалитетната едукација која ќе ја добиете од нашата компанија. Полето на едукација е широко од објектно ориентирано програмирање преку клиент/сервер компјутинг и RDBMS, па до Интранет/Интернет.
Спроведуваме три вида на обуки:
- стандардна обука за корисници
- обука на Ваше барање со одредена програма
- специфична обука за технички персонал
Знаењето е моќ, додајте ја проникливоста и тоа станува мудрст

Дваесет години искуство на поето на едукацијата и повеќе од илјада посетители на нашите семинари ни даде за право да составиме и спроведуваме сопствена програма за едукација, прилагодена на нашиот човек. Интерактивното учење и на крај селективно избраните испитни прашања ќе го научат нашиот “студент“ на користење не само на апликацијата, туку што е поважно на платформа.
Програма за едукацијa
  Microsoft Windows
Microsoft Office
  Microsoft Visual Studio (C#)
  Microsoft SQL Server
Термини *контактирајте со нас