Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksДома > Продукти > ФИМАКСМЕД

ФИМАКСМЕД
ФИМАКСМЕД
интегриран систем за здравствени установи

ФИМАКСМЕД е интегрален информациски сиситем за здравствени установи настанат како производ и синтеза на современа технологија и искуство на стручњаци од Уса Мак Компјутерс на полето на имплементацијата на информациски системи и организација на работењето во здравството. Ги опфаќа трите главни дејности на здравственото работење

  • апликативна дејност (медицинско-здравствената заштита)
  • финансиско материјалната дејност
  • научно истражувачката дејност

Информацискиот систем е граден на Microsoft платформа. Сигурен и стабилен систем, лесно се прилагодува на различните области на делување. Користејќи ги најновите Микрософт производи: Windows 2008 Server и MS SQL Server 2012 релациската база на податоци како и Микрософт развојните алатки (.NET ) изградивме моќен и сигурен информациски систем.

Најзначајни деловни функции

Евиденција/прием на пациенти
Третман на лекување на пациентот
Пресметки за извршени услуги на пациенти
Фактурирање кон фондот за здравство
Интеграција со финансиско/материјалниот подсистем и подсистемот за пресметка на плата
Интеграција со Информацискиот Здравствен Систем на РМ
Заштита на податоците во согласност со Законот за заштита на лични податоци

ФИМАКСМЕД опфаќа неколку сегменти

медицинско здравствена заштита
Примарна и секундарна здравствена заштита
материјално / финансиско работење
Комплетен ERP систем за здравствени установи
медицинска статистика
Генератор на извештаи
интеграција со информацискиот систем на фзом и министерство за здравство
Комуникација со здравствениот систем на РМ